Formuláře, dokumenty, GDPR

Dokumenty a formuláře

Název

Co chci řešit

Kdy

Odkaz na dokument

Žádost o zápis

chci přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky (zápisy do ZŠ)

před zahájením PŠD (zápisy probíhají v dubnu)

Žádost o odklad PŠD

chci požádat o odklad povinné školní docházky

při zápisech, do 30 dnů po podání žádosti o zápis

Žádost o IV

jako rodina jsme se rozhodli pro vzdělávání dle § 41 ŠZ (individuální vzdělávání/”domškoláctví”)

kdykoliv v průběhu školního roku

Pravidla pro IV

potvrzuji seznámení se s pravidly IV v ZŠ

současně s žádostí o IV

Oznámení o plnění PŠD v zahraničí

chceme odcestovat, naše dítě bude plnit PŠD v zahraničí

kdykoliv v průběhu roku

Žádost o přestup

rozhodli jsme se, že chceme přestoupit (ZŠ, G)

v případě volné kapacity kdykoliv v průběhu roku (viz Přijímaní nových žáků)

Základní myšlenky – prohlášení rodiče

chceme potvrdit, že souzníme s principy Ježka bez klece

při podání žádosti o přestup/o zápis/při podání přihlášky na SŠ

Základní myšlenky – prohlášení uchazeče

chci potvrdit, že jako uchazeč souzním s principy Ježka bez klece

při podání žádosti o přestup (ZŠ)/o zápis (ZŠ)/při podání přihlášky na SŠ

Přihláška na SŠ

chci se přihlásit k přijímacím zkouškám (do Ježka bez klece, na jakoukoliv jinou střední školu)

do 1. března
(do 30. listopadu u oborů s talentovou zkouškou)

Přihláška k maturitě

chci se přihlásit k maturitě

do 1. prosince (pro jarní zkušební období), 25. června (pro podzimní období) daného školního roku

Přihláška na školní akci

chci jet na výlet, hory apod.

dle termínů daných akcí

dle dané akce

Žádost o uvolnění z TV

chci dítě uvolnit z tělesné výchovy na základě lékařského posudku

kdykoliv v průběhu školního roku

Žádost o změnu plateb školného

chci změnit platby školného (sourozenec, snížení, změna)

kdykoliv v průběhu školního roku

Dotazník pro zákonné zástupce

moje dítě bylo přijato ke vzdělávání v JbK

kdykoliv v průběhu školního roku, spolu s ostatními dokumenty

Oznámení o ukončení studia SŠ

chci ukončit vzdělávání na střední škole

kdykoliv v průběhu školního roku

Odstoupení od smlouvy o vzdělávání

moje dítě přestupuje na jinou školu nebo řádně ukončuje vzdělávání

kdykoliv v průběhu školního roku nebo na konci devátého ročníku ZŠ či čtvrtého ročníku G

Zástupy, přestupy

V případě, že žádáte o přijetí k zápisu do prvního ročníku, využijte prosím Žádost o přijetí k zápisu. Pokud žák přestupuje z jiné školy, je třeba vyplnit Zadost o prestup a u zájemců o individuální vzdělávání i Žádost o povolení IV. Po přijetí je podepsána oběma stranami smlouva o  vzdělávání a zákonný zástupce vyplní Základní myšlenky JbK_prohlášení rodiče, v případě individuálního vzdělávání Pravidla pro IV v JbK.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vyplňte prosím Žádost o odklad PŠD a společně s ní dodejte i všechny potřebné náležitosti. Pokud zákonní zástupci nedoloží veškeré potřebné doklady (z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa) do 30 dnů, bude správní řízení přerušeno.

Školní vzdělávací program

Vzdělávaní v naší škole probíhá dle ŠVP ZŠ Ježek bez klece – SRaZ v Ježkovi bez klece. K nahlédnutí je zde:

ŠVP_ZSJBK

Příloha č. 1 – Začlenění průřezových témat podle jednotlivých předmětů

Příloha č. 2 – Učební plán

Přílohč. 3 – Výstupy


Školní řád a preventivní program školy

Preventivní program JbKŠKOLNÍ ŘÁD, pravidla pro hodnocení

GDPR

Informační memorandum

Výroční zpráva

adminFormuláře, dokumenty, GDPR